Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3399081349257334E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.82E12   1.4718162388733333E12   60.65
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.476E12   9.66573390188E11   49.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3630.4604    
PE dự kiến   6.9688    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A