Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.284851791887E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.94013800417E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.35E11   4.5880496419E11   195.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1015.1188    
P/E dự kiến   22.0762    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A