Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.443E13   1.2436716111308E13   43.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.82E12   2.452670839912E12   67.38
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.82E12   1.53258734256E12   27.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4356.5525    
P/E dự kiến   7.8502    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A