Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   12,259,872,210,392   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,380,000,000,000   857,276,756,532   15.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   506,235,630,908   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,630.46    
PE dự kiến   6.14    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A