Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.414547652052E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.938245337506666E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.35E11   5.420390887813333E11   172.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1014.0237    
P/E dự kiến   19.9108    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A