Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1397042039238E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.028043942782E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.05E12   8.4806075714E11   40.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3935.5322    
P/E dự kiến   4.8227    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A