Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1558042007824E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.732978172096E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.05E12   7.73743300632E11   55.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3935.5322    
P/E dự kiến   6.0581    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A