Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8,735,022,871,572   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   573,229,261,238   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   222,000,000,000   318,432,076,859   143.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,436.89    
P/E dự kiến   15.64    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A