Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.443E13   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.82E12   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.82E12   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5532.2339    
P/E dự kiến   6.435    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A