Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.443E13   1.2437825072152E13   43.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.82E12   2.485275578552E12   68.28
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.82E12   1.561914363596E12   27.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3630.4604    
PE dự kiến   7.3544    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A