Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3699129512287E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.82E12   1.533759112762E12   84.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.476E12   9.41659906979E11   63.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3630.4604    
PE dự kiến   6.3353    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A