Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GEG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.59802457013E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.702E11   2.06894950298E11   121.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.44746418943E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   975.1443    
PE dự kiến   13.6482    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A