Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.32000353578E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2647E11   1.3859358898E11   54.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.02359E11   1.13261140588E11   55.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6875.6843    
P/E dự kiến   8.4937    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A