Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   93,258,000,000,000   86,221,265,161.33   0.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   74,607,000,000,000   71,841,226,548   0.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,235,017.61    
P/E dự kiến   0.01    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A