Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.51400089964E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2647E11   1.5476469152E11   30.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.02359E11   1.28530425324E11   31.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6871.2072    
P/E dự kiến   8.5138    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A