Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.3258E13   1.15299241513E11   0.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.4607E13   9.5541963568E10   0.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5007248.4194    
P/E dự kiến   0.0119    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A