Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.8983423107E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.16541E11   1.11814045936E11   95.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.3233E10   8.926065E10   95.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5466.942    
PE dự kiến   7.3899    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A