Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.5627451318398E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.5E12   1.5354724162059E13   161.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.6E12   1.2102344094181E13   159.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3970.8456    
PE dự kiến   25.1584    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A