Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.480923584556E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.297E12   1.0329569342858E13   82.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.257E12   8.013427011418E12   76.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2747.5398    
P/E dự kiến   24.9314    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A