Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.6381564860228E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.036E12   1.45547568506E13   90.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.429E12   1.146041611081E13   89.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3359.0219    
P/E dự kiến   28.1332    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A