Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.637539783506E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.036E12   1.443574158375E13   89.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.429E12   1.135746260008E13   88.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3359.0219    
PE dự kiến   34.0873    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A