Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.7976605630585336E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E12   6.915401040834667E12   79.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.2E12   5.259759394753333E12   75.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2717.7491    
P/E dự kiến   21.378    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A