Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.4569916227892E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E12   1.2465228878902E13   166.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.1E12   9.576927055286E12   157.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3187.1261    
P/E dự kiến   41.9814    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A