Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.4751E13   5.7976605630585336E13   79.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.574E12   6.915401040834667E12   60.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.085E12   5.259759394753333E12   55.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3702.9332    
P/E dự kiến   18.3368    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A