Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.3319136261485336E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E12   1.0157766483757334E13   101.58
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.1E12   7.877652681108E12   96.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3188.1288    
P/E dự kiến   31.0527    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A