Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   54,751,000,000,000   57,976,605,630,585.34   79.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,574,000,000,000   6,915,401,040,834.67   60.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7,085,000,000,000   5,259,759,394,753.33   55.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,702.93    
P/E dự kiến   18.63    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A