Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.548516691955733E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.036E12   1.5040571319246666E13   140.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.429E12   1.1839681542524E13   138.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3359.0219    
PE dự kiến   27.6866    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A