Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.914514140468E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.5E12   9.170755908877E12   141.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.2E12   7.011513618928E12   134.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2717.7491    
P/E dự kiến   20.8629    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A