Tổng công ty 36 - CTCP (G36: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  G36 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.643345891836E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0485E11   1.4261787106E10   6.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.238E10   9.611810286E9   5.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   880.1282    
PE dự kiến   4.9993    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A