Tổng công ty 36 - CTCP (G36: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  G36 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.0941172969333333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0485E11   4.5220767421333336E10   32.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.238E10   3.3246006422666668E10   30.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   880.1282    
PE dự kiến   6.2639    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A