Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  G20 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,200,000,000   -49,460,482,161   -1,545.64
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,600,000,000   -49,460,482,161   -1,902.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   180.56    
PE dự kiến   3.33    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A