Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  G20 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.6E11   3.395445904693333E11   70.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.295E10   1.8075231356E10   59.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.79E10   1.4426790649333334E10   60.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1243.0556    
P/E dự kiến   2.1721    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A