Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  G20 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E9   -5.8142839409333336E10   -1362.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6E9   -5.8142839409333336E10   -1677.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   180.5556    
PE dự kiến   3.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A