Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  G20 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.6E11   3.51044293827E11   97.51
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.295E10   1.5688670483E10   68.36
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.79E10   1.2535170104E10   70.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1243.0556    
P/E dự kiến   2.0112    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A