Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  G20 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.1E11   3.10228070672E11   50.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.35E9   -3.6999028116E10   -197.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.48E9   -3.6999028116E10   -247.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   519.4444    
P/E dự kiến   2.8877    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A