Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  G20 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   360,000,000,000   274,874,662,248   38.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   22,950,000,000   15,290,711,850   33.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   17,900,000,000   12,183,766,634   34.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,243.06    
P/E dự kiến   2.9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.28%