Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.26916110308E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E11   2.84392093024E11   96.95
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.2750643211066666E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1299.014    
PE dự kiến   10.0846    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A