Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   695,243,914,889   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   220,000,000,000   542,951,604,753   246.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   489,980,059,405   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,299.01    
PE dự kiến   10.08    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A