Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FTM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3566E12   1.182114818752E12   43.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.88E10   5.5128347082E10   46.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.58E10   4.9933661736E10   44.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1116.0    
PE dự kiến   13.8441    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A