Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FTM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3566E12   1.099747661552E12   60.8
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.88E10   4.2782340304E10   54.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.58E10   3.8627179348E10   51.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1116.0    
PE dự kiến   13.6201    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A