Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.01589429272E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -2.3606709982E10   -1.2313132372E10   26.08
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -1.2760462056E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1166.6667    
PE dự kiến   9.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A