Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FRT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.9224E13   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.98E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.78E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7029.4118    
PE dự kiến   7.8243    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A