Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (FRM: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FRM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.6E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.6E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.08E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   519.6581    
PE dự kiến   10.199    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A