Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FOX: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FOX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8,821,735,470,269   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,394,000,000,000   1,457,531,478,867   104.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1,049,346,890,966   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A