Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.776634226846E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E11   6.9412217068E10   34.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.896127302E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2664.5009    
P/E dự kiến   7.8063    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.102%