Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.771233224428E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E11   1.7111035802933334E11   91.67
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.58752224492E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0669%