Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.656914264588E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.23E12   4.2499695527E11   17.28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.84E11   2.78389263516E11   14.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1542.2261    
P/E dự kiến   5.0122    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A