Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.535E12   5.263558219196E12   95.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.158E12   1.108092724848E12   95.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.03E11   8.51041260798E11   94.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1415.2746    
P/E dự kiến   5.3982    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A