Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3349554609845E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.23E12   6.95991215752E11   56.58
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.84E11   4.67994047633E11   47.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1385.9198    
PE dự kiến   3.8603    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A