Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5,535,000,000,000   5,263,558,219,196   95.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,158,000,000,000   1,108,092,724,848   95.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   903,000,000,000   851,041,260,798   94.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,415.27    
P/E dự kiến   4.51    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A