Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.350536252132E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.23E12   8.21942150424E11   16.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.84E11   6.0247936766E11   15.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1542.2261    
P/E dự kiến   4.6945    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A