Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.513E12   1.6242676969533333E12   48.48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.04E11   2.0595838062666666E11   75.72
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.59E11   1.2813139116933333E11   60.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   624.1897    
P/E dự kiến   12.4161    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A