Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.037E12   1.596597826833E12   78.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.69E11   6.317220649E9   3.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.27E11   2.96307923E8   0.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   498.5666    
PE dự kiến   6.7193    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A