Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.513E12   1.572511704832E12   15.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.04E11   1.13518833328E11   13.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.59E11   6.9282039796E10   10.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   624.1897    
P/E dự kiến   13.5376    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A