Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.513E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.04E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.59E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   624.1897    
P/E dự kiến   6.6807    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A