Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.247E12   2.422753770524E12   74.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.44E11   1.95733812227E11   35.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.38E11   1.12029561242E11   25.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1719.466    
P/E dự kiến   2.7218    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A