Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.037E12   1.415605567396E12   17.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.69E11   1.16665549284E11   17.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.27E11   8.3157549772E10   16.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   498.5666    
P/E dự kiến   10.1892    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A