Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.513E12   1.625360986285E12   64.68
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.04E11   1.64408816089E11   80.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.59E11   1.06047360304E11   66.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   624.1897    
P/E dự kiến   11.6791    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A