Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.247E12   2.4622754113213335E12   56.87
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.44E11   2.1872217254933334E11   30.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.38E11   1.3837030114133334E11   23.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1719.466    
P/E dự kiến   2.2623    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A