Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,247,000,000,000   2,611,279,663,606   40.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   544,000,000,000   249,306,133,244   22.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   438,000,000,000   124,998,453,942   14.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,262.99    
P/E dự kiến   2.31    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A