Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.86947437924E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.008718492E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   1.606974792E9   10.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   169.9238    
P/E dự kiến   11.1815    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A