Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.0E9   5.080554666666667E8   12.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   127.4429    
PE dự kiến   10.9853    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A