Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.8024084184E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.35E11   -1.605031812E9   -0.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -2.805696536E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1850.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   1.0882%