Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.04E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3404.8126    
PE dự kiến   14.5089    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A