Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.57616995136E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   9.32118992E8   23.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E9   9.32118992E8   29.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   785.726    
P/E dự kiến   44.5448    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A