Công ty Cổ phần Fiditour (FDT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.32413568564E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   1.051533368E9   3.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E9   1.051533368E9   4.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2095.2693    
P/E dự kiến   16.7043    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0229%