Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.48085E11   5.66735403E10   22.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -6.793502664E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.76E9   -6.994827759E9   -397.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   133.3333    
PE dự kiến   3.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A