Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.48085E11   5.6476130264E10   17.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -5.330400274666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.76E9   -5.330400274666667E9   -227.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   133.3333    
P/E dự kiến   9.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A