Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   248,085,000,000   56,673,540,300   22.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -6,793,502,664   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,760,000,000   -6,994,827,759   -397.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   133.33    
PE dự kiến   6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A