Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   248,085,000,000   73,226,329,480   7.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -3,271,992,852   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,760,000,000   -3,271,992,852   -46.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   133.33    
P/E dự kiến   9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A