Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.152E10   -1.1932632811E10   -37.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.6149E10   -1.2089388298E10   -46.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   676.9093    
P/E dự kiến   38.9269    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A