Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.129567896266667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8615E10   5.086763973333333E9   7.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.1797E10   1.7054612586666667E9   3.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1081.9833    
P/E dự kiến   18.4846    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A