Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   31,520,000,000   -4,951,163,572   -11.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   26,149,000,000   -5,032,066,641.33   -14.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   676.91    
P/E dự kiến   38.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A