Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.932312209706667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6099E10   -9.918503921333334E9   -20.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.9706E10   -1.1207390704E10   -28.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   768.9881    
PE dự kiến   21.2617    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A