Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.42513475796E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8615E10   4.009434688E9   2.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.1797E10   2.98455976E8   0.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1081.9833    
P/E dự kiến   27.7269    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A