Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FCS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.86708646446E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6E8   -2.5205218172E10   -7001.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -2.5205218172E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   407.4703    
PE dự kiến   25.2779    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A