Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.320191940012E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.21582492617E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E11   1.69677245218E11   84.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2289.5629    
P/E dự kiến   9.1721    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A