Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.408999577234E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.266489594E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E11   1.17507732298E11   29.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3679.6554    
P/E dự kiến   5.8022    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A