Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.6E12   2.10694105566E12   81.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E11   1.50107280525E11   96.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3151.552    
P/E dự kiến   6.1398    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A