Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.6E12   1.5557532342306667E12   44.88
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E11   1.0226688720533333E11   49.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3268.8741    
P/E dự kiến   5.6594    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A