Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.736865260584E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.9346360866933334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E11   1.62631371696E11   60.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2289.5629    
P/E dự kiến   8.8882    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A