Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.858763759278E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.06578285841E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.72E11   2.48147996854E11   91.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2883.0491    
PE dự kiến   5.2028    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A