Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.951845238782E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.6083642312E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.72E11   1.32981396896E11   24.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2883.0185    
PE dự kiến   5.3763    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A