Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,600,000,000,000   1,288,454,958,480   24.78
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   156,000,000,000   88,893,344,590   28.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,268.87    
P/E dự kiến   5.97    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%