Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   689,818,558,114   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   25,000,000,000   39,443,278,410   78.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   32,616,868,906   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   575.61    
P/E dự kiến   9.03    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%