Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.24003879318E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.739676069E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.4E10   2.3608450554E10   34.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   829.2683    
PE dự kiến   7.3559    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A