Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8E10   2.2209906336E10   19.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   682.9268    
P/E dự kiến   7.2629    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1008%