Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.89834975219E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   4.7611626546E10   190.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.9906291451E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   575.6098    
P/E dự kiến   9.0339    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A