Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA (FBA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   140,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   15,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   11,250,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,294.39    
P/E dự kiến   0.61    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A