Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA (FBA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FBA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.8E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9285714286E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5535714286E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4549.3907    
PE dự kiến   0.1978    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A