Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (EVG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6162E12   1.224792478472E12   37.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0513E11   6.969875232E10   33.15
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4104E10   5.5475999776E10   32.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   700.8667    
P/E dự kiến   6.7773    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1053%