Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (EVG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.081E11   5.472843553186667E11   50.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2565E10   3.7684333544E10   53.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.2052E10   2.9989893130666668E10   53.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   700.8667    
PE dự kiến   4.3803    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1629%