Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (EVG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.081E11   5.53681767469E11   68.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2565E10   3.3657337392E10   64.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.2052E10   2.6615202178E10   63.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   700.8667    
PE dự kiến   4.1663    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A