Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (EVG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6162E12   1.224792478472E12   37.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0513E11   6.8913610008E10   32.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4104E10   5.50029084E10   32.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   700.8667    
PE dự kiến   5.1508    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1429%