Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   856,189,699,498   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   29,004,625,330   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   100,000,000,000   20,003,260,966   10
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,628.26    
PE dự kiến   4.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A