Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.47426931672E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.812323831E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   4.6576560116E10   15.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3573.1494    
P/E dự kiến   4.7297    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A