Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1006221929333333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.9785434196E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.15E11   8.0443629424E10   52.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3022.5    
PE dự kiến   5.2605    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A