Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.38800520452E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.00660604516E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.15E11   8.1586130552E10   17.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2907.8608    
P/E dự kiến   5.915    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A