Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.9422219599E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.4458190658E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   5.1437481958E10   34.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3792.8619    
P/E dự kiến   4.6535    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A