Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.6574264792E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.3550147433333336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   4.3487589792E10   21.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3792.8619    
P/E dự kiến   4.7985    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A