Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.004197016532E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.3559267926E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.15E11   6.6308651706E10   28.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2907.8608    
PE dự kiến   5.5539    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A