Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (EMS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.7E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.54E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4956.8054    
PE dự kiến   8.0659    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A