Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,000,000,000   604,256,068   15.11
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,600,000,000   447,208,454   13.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   104.59    
PE dự kiến   108.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A