Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.84228340912E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E9   5.40282072E8   27.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E8   4.04452858E8   25.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   69.7289    
P/E dự kiến   179.2656    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A