Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.8000989776E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E9   3.072566516E9   72.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.56E9   2.551731336E9   74.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   223.1326    
P/E dự kiến   63.6393    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A