Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,000,000,000   1,348,212,385.33   25.28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,200,000,000   1,149,980,014.67   26.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   278.92    
P/E dự kiến   35.14    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A