Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E9   1.612723413E9   40.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.2E9   1.341786952E9   41.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   278.9157    
P/E dự kiến   62.5637    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A