Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.52589647092E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E9   5.7613488E8   4.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.56E9   4.08974432E8   3.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   223.1326    
P/E dự kiến   78.4287    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A