Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.3701410408666666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E9   8.87052536E8   66.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E8   6.84726828E8   64.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   69.7289    
PE dự kiến   188.5874    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A