Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.59081242731E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E9   2.237784881E9   69.93
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.56E9   1.812593058E9   70.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   223.1326    
P/E dự kiến   56.0205    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A