Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ELC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.35E12   5.89878575492E11   32.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.8762256728E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.08E11   4.6050335985333336E10   31.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2121.1843    
P/E dự kiến   6.6944    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A