Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ELC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.25584779084E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.8495893E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.2E10   7.051895718666667E9   10.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1027.2894    
PE dự kiến   7.6901    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A