Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ELC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.35E12   6.06053670524E11   22.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.5171645146E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.08E11   5.0909180824E10   23.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2121.0142    
P/E dự kiến   8.4865    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A