Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ELC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.10710901332E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.22E10   3.718427796E9   1.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.624704212E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2121.1052    
P/E dự kiến   5.021    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A