Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ELC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   998,000,000,000   719,422,751,838   36.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   86,000,000,000   60,814,554,458   35.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,850.22    
P/E dự kiến   15.13    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A