Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ELC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.98E11   1.301579187148E12   130.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.6E10   9.4299990324E10   109.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1850.4821    
P/E dự kiến   12.9696    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A