Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (EIN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EIN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.2E11   5.2588027518666664E10   9.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.51342618E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.5E10   1.51342618E9   2.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1808.7845    
PE dự kiến   1.8244    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A