Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (EIN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EIN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.2E11   5.4393290467E10   12.95
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.602914946E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.5E10   3.509371747E9   6.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1808.7845    
PE dự kiến   1.9903    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A