Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.60922305124E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.4E10   7.0438516278E10   80.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.5694521356E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2388.699    
P/E dự kiến   6.2377    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A