Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.3507E9   6.612669156E9   70.72
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.714447011E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E8   1.33495079E9   205.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   17.7222    
PE dự kiến   462.6963    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A