Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9,350,700,000   6,612,669,156   70.72
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1,714,447,011   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   650,000,000   1,334,950,790   205.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   17.72    
PE dự kiến   473.98    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A