Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục (EFI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EFI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   11,759,937,676   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,389,000,000   7,260,441,676   58.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6,287,069,956   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   899.57    
P/E dự kiến   8.45    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A