Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ECI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6E9   1.494344144E9   10.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.88E9   1.195434596E9   10.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1636.3636    
P/E dự kiến   7.9444    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A