Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ECI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,500,000,000   4,742,787,909.33   101.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,730,000,000   3,672,715,598.67   100.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,400   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,551.14    
P/E dự kiến   8.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%