Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ECI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.3671149172E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6E9   5.224608893333333E9   108.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.88E9   4.0162615533333335E9   104.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1636.3636    
PE dự kiến   10.3889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A