Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ECI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E9   4.742787909333333E9   101.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.73E9   3.6727155986666665E9   100.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1551.1364    
P/E dự kiến   8.1231    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1111%