Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ECI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.8512604938E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6E9   4.697193974E9   65.24
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.512616838E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1636.3636    
P/E dự kiến   9.0444    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A