Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ECI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E9   4.656337378666667E9   99.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.88E9   3.7036123053333335E9   96.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1636.3636    
P/E dự kiến   9.0444    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0946%