Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ECI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E9   4.476226634E9   63.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.88E9   3.548800946E9   61.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1636.3636    
P/E dự kiến   8.7389    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0979%