Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.76E11   1.67739595312E11   47.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.34E10   1.0233768472E10   38.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.181946396E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   783.0307    
P/E dự kiến   11.1107    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A