Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.76E11   4.0724753508E10   5.78
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.34E10   -9.649274624E9   -18.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -9.649274624E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   783.0307    
P/E dự kiến   11.1107    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A