Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.76E11   1.84770448665E11   104.98
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.36E10   1.5020069768E10   110.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.088E10   1.2044548773E10   110.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1091.7574    
PE dự kiến   11.541    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A