Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (EAD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EAD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,744,091,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,493,236,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,561.34    
PE dự kiến   11.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A