Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (EAD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EAD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.322936E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.322936E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1849.6546    
P/E dự kiến   8.9206    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A