Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DZM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1196531689066666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.2372781232E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   -2.2516275017333332E10   -84.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3706.4595    
P/E dự kiến   0.8903    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A