Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DZM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.884801351E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.2213841694E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E8   -1.2232549254E10   -764.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   148.2584    
PE dự kiến   12.141    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A