Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DZM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.18E10   1.815233824E10   83.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4040.0409    
P/E dự kiến   2.4505    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A