Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (DXV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.8453681924E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.1E9   4.117376336E9   14.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.538E9   3.344301068E9   15.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   559.3939    
P/E dự kiến   7.8657    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A