Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   137,036,280,550   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   75,000,000,000   59,959,752,572   39.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   50,809,597,670   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,350.09    
P/E dự kiến   16.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A