Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.944798436E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   1.6549781736E10   20.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.3239825388E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1350.0853    
P/E dự kiến   16.8878    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A