Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E12   4.734486850988E12   23.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.892393589448E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.068E12   1.274020447944E12   29.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3525.42    
P/E dự kiến   9.1053    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A