Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.2E12   2.50651685746E12   113.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.21238141703E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.06E11   5.3720353105E11   106.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2000.0706    
P/E dự kiến   8.5247    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A