Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E12   4.645318874368E12   92.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.101805945099E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.068E12   1.178280736252E12   110.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3052.9869    
PE dự kiến   8.0904    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A