Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.2E12   1.7611869101133333E12   60.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.87971516596E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.06E11   1.9203350034666666E11   28.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2000.0706    
P/E dự kiến   6.3248    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A