Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5,000,000,000,000   4,681,407,019,310   46.81
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,200,000,000,000   1,112,773,194,922   46.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,430.32    
PE dự kiến   5.51    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A