Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E12   3.894798784816E12   38.95
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.62618233012E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.068E12   8.64305073662E11   40.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3052.9869    
PE dự kiến   9.4661    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A