Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.3E12   2.345118499236E12   17.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.27164263888E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E11   6.06350506272E11   21.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2450.4544    
P/E dự kiến   6.9783    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.117%