Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.3E12   1.758624309102E12   26.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.59103013542E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E11   4.05787744342E11   28.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2448.7945    
P/E dự kiến   7.8406    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1042%