Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,200,000,000,000   2,173,809,343,844   49.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   402,843,676,258   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   506,000,000,000   297,997,713,712   29.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,007.47    
P/E dự kiến   5.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A