Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (DVW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DVW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.4E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2729.2111    
PE dự kiến   5.5694    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A