Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DVP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   577,500,000,000   652,048,118,390   112.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   231,000,000,000   310,551,812,414   134.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   217,302,894,227   281,089,358,387   129.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,432.57    
P/E dự kiến   13.05    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A