Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DVP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.42829067158E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E11   3.2844441953E11   52.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.960894894E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5432.5724    
P/E dự kiến   13.1245    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A