Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.93118416853E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.42967E11   2.27171623634E11   93.5
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.23255E11   1.95614373639E11   87.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   942.0042    
PE dự kiến   17.4288    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A