Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.712625400594E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.42967E11   2.6106023314E11   53.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.23255E11   2.24509409262E11   50.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   942.0042    
P/E dự kiến   15.7292    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A