Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.720538214949333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.42967E11   2.4367436267866666E11   75.22
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.23255E11   2.1366395709733334E11   71.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   942.0042    
PE dự kiến   16.7207    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A