Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   186,885,661,258.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   22,000,000,000   19,529,000,161.33   66.58
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   -6,800,000,000   19,529,000,161.33   -215.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A