Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.400396778E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   1.6077071816E10   18.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.6077071816E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1237.0096    
P/E dự kiến   7.6798    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A