Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh (DTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1678E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.7343E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3294.6429    
PE dự kiến   6.2222    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A