Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.35E11   1.22351854863E11   90.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.342496575E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.15E9   4.265286356E9   52.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   999.7767    
P/E dự kiến   11.7026    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A