Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.34803157578E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.780847326E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E9   6.155615852E9   47.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   797.3679    
PE dự kiến   11.6634    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A