Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4349150562E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.602082123E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.5E9   5.247134693E9   80.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   797.3679    
PE dự kiến   13.1683    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A