Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất (DTN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,500,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,200,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   545.45    
P/E dự kiến   17.23    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A