Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.1E12   2.885487445912E12   137.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E10   1.77429662118E11   221.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1374.3871    
P/E dự kiến   20.591    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A