Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.055063790626E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.71981020738E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1E11   1.58631811952E11   37.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3463.5757    
P/E dự kiến   12.3283    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A