Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.9239428930093335E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.58455134476E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E11   2.34557305348E11   70.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4123.3043    
P/E dự kiến   9.0946    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A