Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.047047422422E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.33246115082E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1E11   1.1947792017E11   28.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3463.5757    
PE dự kiến   13.512    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A