Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,100,000,000,000   2,792,973,553,512   66.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   80,000,000,000   188,982,786,864   118.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,374.39    
P/E dự kiến   17.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A