Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.62742474427E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.9662451427E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E11   2.6700062063E11   53.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6444.96    
P/E dự kiến   2.917    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A