Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.869768688414E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.596518951E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E11   2.35672818274E11   47.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4123.3043    
P/E dự kiến   7.3121    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A