Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.1E12   2.8750465381946665E12   102.68
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E10   1.95507734272E11   183.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1374.3871    
P/E dự kiến   19.2813    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A