Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.456451824495E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.5083928174E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1E11   8.15257554E9   3.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3463.5757    
PE dự kiến   10.6249    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A