Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.1898313405306665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.974310192E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1E11   8.0501298408E10   28.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3463.5757    
PE dự kiến   11.9097    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A