Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1212584983087E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.34392238068E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.26012743973E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   356.0294    
PE dự kiến   39.3226    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A