Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.5E10   7.044829044E9   4.7
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E10   1.1220327E9   2.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1801.8018    
PE dự kiến   12.9315    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A