Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.24383593428E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2195E10   1.8735188536E10   29.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5756E10   1.5003225736E10   29.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2575.6    
P/E dự kiến   9.9006    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A