Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.278404216506667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2195E10   1.6663882538666666E10   38.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5756E10   1.3341155969333334E10   38.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2575.6    
PE dự kiến   3.3833    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A