Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.34681264042E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2195E10   1.9471748194E10   60.48
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5756E10   1.5521433423E10   60.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2575.6    
PE dự kiến   7.6487    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A