Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.67365433346E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.511E10   2.5417676998E10   84.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.5417676998E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1500.0    
P/E dự kiến   4.8413    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A